ਦੰਦ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਮਾਮੂਲੀ ਓਰਲ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ...