ದಂತವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಮೌಖಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ...